جشن در مرکز توانبخشی لوتوس با برنامه های شاد

  • Posted on: ۶ March 2019
  • By: modir
مرکز توانبخشی
توانبخشی لوتوس
جمعیت نیکخواهان، سلامت روان
برنامه های شاد
برگزاری جشن
مددجویان
همکاری
همدلی
حس شادی
برگزاری جشن شاد

برگزاری جشن در روز جمعه مورخه ۹۵/۱/۲۷ جهت معلولین ذهنی و جسمی لوتوس با اجرای برنامه های شاد، پذیرائی.
نکته: در برگزاری جشن، ما به دشوار تر شدن شرایط اجرا و گرفتن ارتباط اعضا با مددجو مد نظر بوده است
هدف:برگزاری برنامه های شاد متفاوت، یادآوری همدلی و دوستی بین مددجویان و اعضاء جمعیت، پذیرایی متفاوت از مرکز برای مددجویان، گسترش حس همکاری و همدلی بین اعضاء جمعیت