برگزاری جشن معلولین ذهنی و جسمی فرشتگان

  • Posted on: ۶ March 2019
  • By: modir
جشن شاد، پذیرایی، همدلی
معلولین فرشتگان، جمعیت نیکخواهان، سلامت روان
معلولین ذهنی، مددجویان

برگزاری جشن در روز جمعه مورخه ۹۵/۱/۲۰ جهت معلولین ذهنی و جسمی فرشتگان با اجرای برنامه های شاد، پذیرائی.
هدف:برگزاری برنامه های شاد متفاوت، یادآوری همدلی و دوستی بین مددجویان و اعضاء جمعیت، پذیرایی متفاوت از مرکز برای مددجویان، گسترش حس همکاری و همدلی بین اعضاء جمعیت