بازدید از مرکز توانبخشی اعصاب و روان نیکان

  • Posted on: ۱۰ February 2019
  • By: modir

بازدید از مرکز نگهداری بیماران اعصاب و روان نیکان در روز جمعه مورخه ۲۲/۱/۹۳ در بیمارستان اعصاب و روان محرری و پذیرایی سیب و بستنی در مرکز
هدف: یادآوری همدلی و دوستی بین مددجویان و اعضاء جمعیت، پذیرایی متفاوت از مرکز برای مددجویان