اجرا سمینار با موضوع کربلا حزن یا حماسه در مرودشت

  • Posted on: ۱۱ July 2019
  • By: modir
جمعیت نیکخواهان، سلامت روان
صفات انسانی
صفات جوانمردی
سمینار حماسه
رشد حقیقت
تالار مهر مرودشت
صفات انساندوستانه
سمینار کربلا
جمعیت نیکخواهان سلامت روان

اجراء سمینار با موضوع کربلا حزن یا حماسه در روز پنجشنبه مورخه ۹۲/۸/۷ جهت بازگویی جوانب اخلاقی کمک و یاری رسانی به انسانهای نیازمند فکری و روحی در تالار مهر شهرستان مرودشت برگزار گردید.
هدف: بیان این موضوع که تنها حزن و اندوه کمکی به اجتماع نمیکند و انسان ها در گروی معرفت و رشد حقیقت خود و با اعمال انساندوستانه و صفات جوانمردی به الگویی جهانی بدل میگردند.
یعنی صفات است که راه را توجیه میکند نه راه صفت را.