اجرای جشن در مرکز نگهداری سالمندان فرزانگان

  • Posted on: ۶ March 2019
  • By: modir
گفتار درمانی مددجویان
برگزاری جشن
مرکز فرزانگان

برگزاری جشن در روز جمعه مورخه ۹۵/۲/۱۰ جهت سالمندان فرزانگان با اجرای برنامه های شاد، پذیرائی، نوشیدنی.
هدف:برگزاری برنامه های شاد متفاوت، یادآوری همدلی و دوستی بین مددجویان و اعضاء جمعیت، گفتاردرمانی، پذیرایی متفاوت از مرکز برای مددجویان، گسترش حس همکاری و همدلی بین اعضاء جمعیت